Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stoffels Naaimachines 

Algemene voorwaarden van Stoffels Naaimachines . Gevestigd: Houtwal 19, 3892 CW te Zeewolde (Nederland). Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer: 59690518

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, reparaties en overeenkomsten van Stoffels Naaimachines zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stoffels Naaimachines worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stoffels Naaimachines ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen u en Stoffels Naaimachines wordt een feit met het door u overgeboekte, en door Stoffels Naaimachines ontvangen bedrag volgens de geldende aanbieding van Stoffels Naaimachines, en de door u daarbij opgegeven bestelling of reparatie.
2.2 Stoffels Naaimachines is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stoffels Naaimachines u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst.
 
3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief b.t.w.
3.2 Alle prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type-of scanfouten.
3.3 Alle aanbiedingen van Stoffels Naaimachines zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen u en Stoffels Naaimachines is tot stand gekomen. Stoffels Naaimachines behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
4. Betalingen

4.1 Bij vooruitbetaling op ABN.AMRO NL73 ABNA 0571 4395 35
4.2 Contante betaling bij ophalen.
4.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stoffels Naaimachines heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
4.4 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is Stoffels Naaimachines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen.

5. Levering

5.1 Levertijd: Stoffels Naaimachines streeft er naar om producten binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw betaling af te leveren, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld.
5.2. Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt’. Indien het artikel op is en Stoffels Naaimachines u daardoor minder artikelen moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u heeft betaald, dan ontvangt u het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening terug. 
5.3 De door Stoffels Naaimachines opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Stoffels Naaimachines garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
6.2 De garantietermijn van Stoffels Naaimachines komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. Nagelaten onderhoud, of 2. Opzettelijke beschadiging of 3. Onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7. Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stoffels Naaimachines in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stoffels Naaimachines vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
7.2 Stoffels Naaimachines is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
8.2 Alle geschillen tussen u en Stoffels Naaimachines, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.

© Stoffels Naaimachines
Created by